Close

Konzultačné služby

Profesionáli  v oblasti manažmentu ochrany pred požiarmi

 

Spoločnosť Falck je špecialista v oblasti manažmentu ochrany pred požiarmi,  prevencie mimoriadnych udalostí a návrhu riešení požiarno-technických zariadení.


Poskytujeme konzultačné služby v oblasti protipožiarnej ochrany rafinériám, terminálom, areálom skladovacích nádrží, ropným plošinám, chemickým výrobným zariadeniam, letiskám a iným rizikovým odvetviam.


Naši skúsení poradcovia pracovali na projektoch vo viac ako 70 krajinách.

 

 

  falck fire consulting.jpg 

plan falck fire consulting.jpg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán

 • Hodnotenie rizika založené na scenári
 • Analýza scenára
 • Príprava modelov následkov požiarov a výbuchov
 • Plánovanie bezpečnostných postupov
 • Modelovanie mimoriadnych udalostí a ich následnej likvidácie
 • Taktické a metodické postupy likvidácie mimoriadnej udalosti
 • Plány krízového riadenia
 • Plánovanie trvalej akcieschopnosti a krízové riadenie
 • Technické protipožiarne zabezpečenie
 • Návrh a špecifikácia systémov na detekciu ohňa a dymu
 • Návrh početných stavov a materiálno-technického vybavenia hasičskej jednotky

do falck fire consulting.jpg 

  

 

Realizácia

 • Riadenie a prevádzka hasičských jednotiek
 • Poskytovanie a rozvoj služieb
 

check falck fire consulting.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​Kontrola
 • Testovanie a kontrola požiarno-technických zariadení
 • Zabezpečenie integrity systémov požiarnej ochrany (Fire Systems Integrity Assurance, FSIA)
 • Riadenie a hodnotenie taktických a previerkových cvičení (požiar, uvoľnenie toxických látok, ropných škvŕn, protichemický zásah)
 • Školenia a skúšky spôsobilosti
 • Audity
 • Zisťovanie príčin vzniku požiaru a ich ohlasovanie

act falck fire consulting.jpg 

 

 

 

 

Akcia

 • ​Národné a európske normy týkajúce sa požiarno-technických zariadení
 • Predpisy v oblasti požiarnej bezpečnosti výrobných aj nevýrobných objektov
 • Výskum a testovanie rôznych typov požiaru, modelovanie požiarov a prevádzka systémov požiarnej ochrany
 • Odborné školenia a semináre  
Medzi dôvody, prečo požiadať o naše konzultačné služby v oblastí ochrany pred požiarmi a prevencie mimoriadnych udalostí, patria napríklad:

 

 •  výstavba nového závodu,
 • požiadavky poisťovne (ochrana majetku a BI),
 • interný bezpečnostný audit,
 • zmena legislatívy,
 • zmena postupov v odvetví v rámci závodu,
 • zmena vlastníka alebo nájomníka (prípadne, keď je nekompletná dokumentácia),
 • dôkaz pre úrady, že závod spĺňa medzinárodné normy,
 • zákonné požiadavky na prevádzku,
 • rozhodnutie vedenia.