Close

Manažment hasičských útvarov

Čo to znamená zveriť služby ochrany pred požiarom spoločnosti Falck ako externému partnerovi?

 

 V súvislosti so službami v oblasti ochrany pred požiarmi  vaša spoločnosť potrebuje zabezpečiť tri veci:

 • Plnenie všetkých povinností vyplývajúcich z platných právny noriem
 • Minimalizovať riziko prerušenia prevádzky v naliehavých prípadoch a elimináciu vzniku ďalších škôd
 • Rýchly a efektívny tým odborných zamestnancov

Vieme sa prispôsobiť rôznym špecifikám a individuálnym požiadavkám klienta a vďaka nášmu know how vieme klientovi navrhnúť vhodný rozsah naších služieb.

 

Kontaktné miesto

 

Ak sa rozhodnete zveriť ochranu pred požiarmi  spoločnosti Falck, všetky vaše potreby budú zabezpečené z jedného kontaktného miesta. Zníži sa tak počet poskytovateľov služieb, ktorí pracujú súčasne  na vašom pracovisku, zvýši sa bezpečnosť a docielite  dlhodobé zvyšovanie efektivity. Ide teda o spoluprácu s jedným partnerom, ktorý sa postará o všetky vaše požiadavky aj v prípade vzniku mimoriadnych  situácií.

 

Hodnotenie

 

Dôsledne dbáme na plnenie požiadaviek klienta a aplikujeme do praxe najnovšie poznatky z oblasti ochrany pred požiarmi. Pri plánovaných zmenách konzultujeme s klientom ich vplyv na požiarnu bezpečnosť a navrhujeme opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnostnú úroveň pracovných procesov a tým predchádzame vzniku neželaných javov. Dôraz kladieme hlavne na:

 

 • aktuálnosť bezpečnostných postupov,
 • krízové plánovanie,
 • funkčnosť požiarno-technických zariadení
 • stav vozidiel a technických prostriedkov
 • úroveň teoretických znalosti a praktických zručností našich zamestnancov
Na základe dlhoročných skúsenostímôže spoločnosť Falck ponúknuť širokú škálu riešení v oblasti ochrany pred požiarmi a protivýbuchovej prevencie.

 

Manažment hasičských útvarov a organizácia zásahu pri mimoriadnej udalosti

 

Kľúčovou službou spoločnosti Falck je manažment hasičských jednotiek a ich prevádzkovanie a zvyšovanie ich úrovne.

Ponúkame vám kvalitné riešenie hasičských služieb, kde preberáme zodpovednosť za celý manažment hasičskej  jednotky vrátane personalu a materiálnotechnického vybavenia.

Našim zamestnancom poskytujeme nadštandardné osobné ochranné pracovne prostriedky.
 
Pri zabezpečovaní personálu pre vašu hasičskú jednotku existujú dve možnosti: existujúci personál môžete prevziať alebo vám môžeme poskytnúť úplne nový  pracovný tím.
 
Spoločnosť Falck vám tiež pomôže definovať vaše potreby v oblasti ochrany pred požiarmi a obstarať vhodné vybavenie pre vašu hasičskú jednotku.

 

 Požiarna prevencia a servisné služby

 

Naše integrované riešenie sa zameriava najmä na protipožiarnu prevenciu.  Sme schopní komplexne zabezpečiť servis, údržbu, ako aj  montáž požiarno-technických zariadení vo vašich objektoch a prevádzkach.

 

Hasičský útvar vďaka modelu integrovaných služieb poskytuje komplexné riešenie vaších potrieb.. Patrí sem napríklad:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Vyhodnotenie rizík vzniku požiarov a mimoriadnych udalostí na pracovisku
 • Posúdenie systémov požiarnej ochrany, plány reakcií, intervenčné scenáre a plány rozmiestnenia, evakuačné plány, atď.
 • Školenia a vzdelávanie zamestnancov na pracovisku a subdodávateľov v oblasti hasenia požiarov a prvej pomoci
 • Protipožiarne hliadky
 • Kontrola povolení na prácu so zvýšeným rizikom vzniku požiaru
 • Preventívne pochôdzky a kontrola
 • Postupy pri odstávke
 • Cvičenia so zapojením zamestnancov
 •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​Pravidelná kontrola a preskúšanie požiarno-technických  zariadení:

 • stabilné a polostabilné hasiace zariadenia rôznych typov  
 • systémy na detekciu dymu a plameňa
 • systémy na detekciu horľavých a toxických plynov
 • núdzové alarmy, hromadné oznamovanie a  komunikačné systémy
 • hydrantové siete s nadzemnými a podzemnými hydrantmi a čerpadlami na zásobovanie vodou
 • prenosné hasiace prístroje
 • hasičské vozidlá a iné vozidlá
 • hasičské a záchranné vybavenie
 • dýchacie prístroje a masky

 

 
 • ​Podporné služby súvisiace s výrobnými systémami a postupmi – definované klientom
 • Kontrola požiarnych uzáverov
 • Odhŕňanie snehu/ľadu